Båter i Sjøen

Vilkår og Betingelser

1. På utstillingen ved bryggene kan vises båter med tilbehør, samt maritime produkter som er relatert til båt, båtliv og vannsport m.m. På land i teltstands kan det vises motorer og båtutstyr, informasjon om maritim virksomhet og sjøferie, samt maritime produkter som er relatert til båt, båtliv og vannsport etc., og/eller evt. andre produkter som er særskilt godkjent av arrangøren.

2. Påmeldingen er bindende. Arrangøren kan likevel, på hvilket som helst tidspunkt før utstillingen åpnes, uavhengig av grunn og uten ansvar, forkaste hel(e) eller del(er) av bestilling(er) som er foretatt eller det er inngått avtale om, herunder forkaste eller avvise alle, eller redusere antallet, båter og/eller andre produkter og tjenester nevnt i pkt. 1. Arrangøren kan også under utstillingen foreta nevnte endringer mot å dekke utstillerens dokumenterte økonomiske utlegg, begrenset til et beløp tilsvarende plassavgiften. Arrangøren avgjør selv fritt fordelingen av utstillingsplassene. Båt(er) og/eller andre produkter som utstilles må ikke stride mot norsk lov, forskrift, herunder forskrift om produksjon og omsetning mv. av fritidsfartøy (forskriftene om CE-merking) eller rettskraftig dom.

3. Utstiller må ellers før, under og etter utstillingen nøye følge arrangørens og myndighetenes til enhver tid fastsatte direktiver og anvisninger, samt ordensregler og retningslinjer for uteområdet – Aker Brygge.

4. Dersom påmeldingsavgiften og/eller plassavgiften ikke betales til fastsatt frist er utstiller ansvarlig for å dekke påmeldingsavgiften og plassavgiften, med tillegg av renter og evt. omkostninger. Arrangøren er ellers i slike tilfeller berettiget til å leie bort plassen til andre uten ytterligere varsel. Dersom arrangøren får leid ut plassen til en annen utstiller, plikter likevel utstiller å dekke full påmeldingsavgift og 50 % av plassavgiften. Det vil ikke bli gitt adgang til innflytting på messen i tilfeller der plassavgift ikke er betalt. Arrangøren har tilbakeholdsrett i utstilte båt(er) og/eller andre produkter for ubetalt plassavgift.

5. Arrangøren besørger vanlig vakthold, men har intet ansvar for de utstilte båter og/eller andre produkter, verken før, under eller etter utstillingen. Den tid utstillingen er åpen for publikum, må alle båter og teltstands være bemannet av utstiller. Alle telt skal være åpne for publikum, det er ikke tillatt, delvis eller helt, å lukke teltet. Utstiller må selv sørge for at det som utstilles er forsikret, herunder er forsikret for brann, skade og tyveri.

6. Utstiller plikter å vise forsiktighet for å forebygge ulykker og skader som kan tenkes å oppstå i forbindelse med deres deltagelse på utstillingen. Utstiller plikter også å behandle brygger, fortøyningsplasser, teltstands og landområder med forsiktighet. Tilstrekkelig fortøyningsutstyr må medfølge hver utstillerbåt. Etter nærmere anvisning fra arrangøren må en del båter benytte ankerfortøyning i tillegg til alminnelig bryggefortøyning. NB – det er spesielle forhold i indre bryggeanlegg på Aker Brygge Marina. All bruk av anker kan KUN foregå etter anmodning fra arrangør. Ved bruk utover disse bestemmelsene står utstiller selv ansvarlig. Ved ankring/fortøyning må båtfører/utstiller uavhengig av forannevnte vise spesiell aktsomhet, og all ankring/fortøyning skjer på båtførers/utstillers eget ansvar. Utstiller er erstatningsansvarlig overfor arrangør for skader og ulykker forårsaket av dem selv eller deres medkontrahenter.

7. Hel eller delvis fremleie, utlån eller overdragelse av utstillingsplass er ikke tillatt.

8. Alle båter og/eller andre produkter skal være tydelig priset med veiledende utsalgspriser, inklusive avgift(er).

9. Båtplassbredden (utriggerne) kan kun justeres på enkelte av bryggene, og skal kun utføres av arrangøren.

10. Utstillerparkering er i P-hus på Aker Brygge eller gateparkering i noe lengre gangavstand fra messeområdet. Nærmere detaljer om utstillerparkering i egen informasjon på arrangørens nettsider.

11. Det er forbudt for utstiller:
a) å distribuere trykksaker mv. utenfor egen utstillingsplass.
b) å benytte høyttalere eller andre apparater eller effekter som kan virke sjenerende eller forstyrrer andre utstillere eller publikum.
c) å ha beach-flagg, flaggstenger eller lignende på bryggene som er til hinder for publikum og for å ivareta nødvendige sikkerhetskrav.

12. Uten bekreftet tillatelse fra arrangør er det ikke tillatt:
a) å arrangere konkurranser, underholdning, oppvisning, film/videofremvisning eller annen visuell fremvisning, loddsalg, etc.
b) å fjerne båt(er) og/eller andre produkter fra utstillingen før denne er avsluttet.
c) å profilere/markedsføre andre produkter og varemerker på utstillingen enn båt, båtmotor, båtutstyr, maritime produkter som er relatert til båt, båtliv og vannsport m.m. og/eller evt. annet produkt som er særskilt godkjent av arrangøren, og som utstilleren og/eller forhandler(e) av denne fører.
d) å disponere utstillingsplassene utenom de tidspunkter som er angitt i pkt. 14. Dersom utstiller disponerer utstillingsplassene utenom dette tidsrommet (selv om dette skulle være med skriftlig tillatelse fra arrangøren) plikter utstiller å betale arrangøren kr. 10.000,- (titusen) pr. båt og/eller andre produkt(er) pr. påbegynt døgn. Dette gjelder uansett om utstiller har solgt de(n) angjeldende båt(er) og/eller produkter til tredjemann. Arrangøren kan videre – for utstillers regning og risiko – fjerne og lagre båt(er) og/eller produkter som disponerer utstillingsplassene utenom oppsatte tider, og – etter 14 dagers skriftlig varsel – avhende slik(e) for utstillers regning og risiko.

13. Utstillere må overholde fartsbestemmelsene i Oslo Havn, som er 5 knop.

14. Utstillingsplassene disponeres fra og med tirsdag 27. august 2024 kl. 07.00 for teltstands/kl. 12.00 for båter til og med mandag 2. september 2024 kl. 12.00 for båter og telt.

15. Merverdiavgift på 25 % vil bli lagt til faktura fra arrangør for påmelding- og plassavgift m.m. Dette gjelder også utenlandske utstillere. Søknadsskjema om ”Refusjon av norsk merverdiavgift til utenlandske næringsdrivende” finnes på Norboats nettsider.

16. Utenlandske utstillere må ha en ansvarlig kontaktperson i Norge i henhold skatte- og avgiftsmessige regler. Utenlandske utstilleres kontaktperson(er) i Norge er solidarisk ansvarlig med utstiller for at de gjeldene utstillerbetingelser overholdes og at båt(er) og/eller andre produkter blir fjernet innen ovennevnte frister.

17. Dersom utstillingen hindres, vil måtte begrenses eller forsinkes av terror, streik, brann, pandemi (ny pandemi eller allerede ekrlært pandemi), ekstraordinært vær, lov- eller forskriftsendring, offentlig vedtak eller hendelse som uansett må regnes som force majeure, har arrangøren rett til å heve utstillingsavtalen uten at utstiller har krav på refusjon av innbetalt plassavgift eller erstatning for annet tap som hevingen eller avlysningen måtte forårsake. Ved arrangørens heving av utstillingsavtalen som følge av pandemien covid-19, vil utstiller få refusjon av innbetalt plassavgift, men ikke refusjon eller erstatning for annet tap som hevingen eller avlysningen måtte forårsake.

18. Arrangørens erstatningsansvar ved mislighold er i alle tilfelle begrenset til å maksimalt tilbakebetale innbetalt påmeldingsavgift og plassavgift.

19. Mulige tvister mellom arrangør og utstiller løses etter norsk rett og med Oslo Tingrett som vedtatt verneting. I tilfelle av fortolkningstvist går den norske originaltekst foran oversettelse til andre språk.